Pin It

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. W ramach tego przepisu, konieczne jest zorganizowanie apteczek. Mówi o tym rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Czytamy w nim, że w gestii pracodawcy jest stworzenie dostępu dla pracowników do systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz zapewnienie im środków niezbędnych do udzielenia pomocy przedmedycznej. Przez to rozumie się stworzenie punktów pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne, a także apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Na każdej zmianie powinien być wyznaczony pracownik obsługujący apteczkę, przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Ponadto przy apteczce muszą się znajdować instrukcje dotyczące pomocy przedmedycznej.

Miejsce, w którym znajdziemy apteczkę powinno być odpowiednio oznakowane oraz musi być do niego swobodny dostęp.

W porozumieniu z lekarzem pracodawca ustala ilość, usytuowanie i wyposażenie apteczek, mając na względzie rodzaj i nasilenie zagrożeń występujących na terenie firmy. Przyjmuje się, że w apteczce powinny znajdować się opatrunki, bandaże, woda utleniona, chusty trójkątne, opaski elastyczne, wata, rękawiczki lateksowe, nożyczki, maseczka do sztucznego oddychania. Ponieważ osoba udzielająca pierwszej pomocy może spowodować szkodę na zdrowiu poszkodowanego podając mu przez niewiedzę niewłaściwe leki, nie przechowuje się w apteczkach takich środków.

Jeżeli kontrola stwierdzi uchybienia w tej kwestii, pracodawca musi liczyć się, iż inspektor pracy nakaże mu dopełnić obowiązek w zakresie zapewnienie stosownych środków pierwszej pomocy. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 283 § 1 K.p., zarówno szef, jak i kierownik ponoszą odpowiedzialność wykroczeniową za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota grzywny może wynieść w takim wypadku od 1000 do nawet 30 000 zł.

Źródło: biznes-firma.pl