Joomla TemplatesWeb HostingUnlimited Hosting
Reklama
Logowanie • Szkolenie dla osób indywidualnych

  Kompleksowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób indywidualnych niezwiązanych zawodowo z medycyną.

 • Szkolenie AED - BLS

  Szkolenie kierowane jest do osób bez wykształcenia medycznego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia.

 • Mały ratownik

  Zakres tematyczny oraz sposób przekazywania treści programowych są dopasowane do grupy wiekowej uczestników.

 • Pracownicy firm i instytucji

  Szkolenie skierowane do pracowników firm, zgodne z założeniami wynikającymi z przepisów prawa

 • Ośrodki nauki jazdy

  Szkolenie prowadzi osoba o kwalifikacjach przewidzianych prawem dla tego typu szkoleń (prawo do dokonania zaliczenia zajęć w karcie szkoleniowej każdego uczestnika)

 • Szkolenie przypominające

  Podczas spotkania bazujemy na wiedzy zdobytej przez słuchaczy na wcześniejszych szkoleniach

Obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy w szkole

Pierwsza pomoc w szkołachW przepisach brak jednoznacznych odpowiedzi, czym jest „przeszkolenie pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy". Liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Powinieneś zapewnić obecność wyznaczonego pracownika we wszystkich godzinach pracy szkoły (art. 2091 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - dalej jako: kp).

Nowe obowiązki w Kodeksie pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy dość radykalnie zaostrzyła regulacje prawne dotyczące m.in. pierwszej pomocy. Od 18 stycznia 2009 r. masz ustawowy obowiązek wyznaczenia (i przeszkolenia na koszt firmy) pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a kp). Jednak przepisy Kodeksu nie rozstrzygają, w jaki sposób ten obowiązek ma być zrealizowany.

Ustawa podaje tylko założenia ogólne - działania pracodawcy w celu zapewnienia środków koniecznych do udzielania pierwszej pomocy powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników (i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy) oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 § 2 kp).

Także liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 § 3 kp).

Decyzje dotyczące m.in. wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy konsultujesz z pracownikami i ich przedstawicielami (art. 23711a § 1 pkt 3 kp).

Za organizację szkolenia odpowiada dyrektor

Za zapewnienie programów szkoleń (w tym szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy), opracowanych dla określonych grup stanowisk/zadań, odpowiadasz Ty jako dyrektor szkoły (§ 5 rozporządzenie MGiP z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). Zaświadczenie o ukończonym  szkoleniu powinno wskazywać m.in. rodzaj szkolenia, grupę osób, dla których było przeznaczone, temat, liczbę godzin zajęć teoretycznych (wykładów) oraz zajęć praktycznych (ćwiczeń).

Ty jako dyrektor szkoły (lub działająca na jego zlecenie wykwalifikowana jednostka szkoleniowa z zakresu bhp) powinieneś również m.in. zapewnić wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia, wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programu szkolenia, oraz właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji (programy, dzienniki zajęć, protokoły przebiegu egzaminów, rejestr wydanych zaświadczeń).

Zakres szkolenia

Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom (§ 3 rozporządzenia MGiP z 27 lipca 2004 r.):

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej osobie, która uległa wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych.

UWAGA! Niezależnie od przeszkolenia wszystkich nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy (szkolenia odrębne lub włączone w szkolenie bhp) oraz pozostałych pracowników (szkolenia bhp z modułem pierwszej pomocy), musisz wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i zapewnić im odpowiednie przeszkolenie. Jeden taki pracownik to za mało, bowiem sytuacje losowe (takie jak choroba, urlop, delegacja) powodujące jego nieobecność w pracy uniemożliwią Ci zapewnienie wszystkim pracownikom niezbędnych środków do udzielenia pierwszej pomocy.  Powinieneś zapewnić obecność wyznaczonego (po uprzednim przeszkoleniu) pracownika we wszystkich godzinach pracy szkoły.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
Źródło: bezpiecznaszkola.edu.pl
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Skontaktuj się z nami!
ESKUMED RATOWNICTWO MEDYCZNE
Telefon: 604 394 216
Telefon: 516 179 512
pomocmedyczna@tlen.pl
ratownictwo@eskumed.pl
Multianalogclock
Zdjęcia z galerii
21blot_swidwin22
Image Detail
swedwood_resko1_01...
Image Detail
swedwood_resko2_27
Image Detail
arla_tychowo2013_2...
Image Detail